radca prawny

Witam!

Prowadzę kancelarię prawną od 1996 r.
Moimi Klientami są głównie przedsiębiorcy, ale świadczę usługi także dla Klientów indywidualnych.

Ambicją i priorytetem kancelarii jest zapewnienie wysokiej jakości pomocy prawnej oraz zadowolenie Klienta.

Podstawą pracy kancelarii jest hasło:

Doświadczenie - Zaufanie - Odpowiedzialność

Zapraszam do współpracy,

radca prawny Waldemar Zabrocki

Aktualności

 • Informuję, że w dniu 21.08.2014 r. po trwającym kilka lat procesie Sąd Najwyższy w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Gminy Miasta Gdańsk (Sygn. akt IV CSK 733/13) od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 06 lipca 2013 r. ( Sygn. akt I ACa 253/13) w sprawie z powództwa Leszka L. – przedsiębiorcy z Redy o zapłatę kwoty 7.083.856,80 zł.

  Reprezentowałem powoda, który jako Podwykonawca na terenie budowy stadionu piłkarskiego w Gdańsku był zobowiązany do usunięcia zanieczyszczonych mas ziemnych w ilości około 220.000 m3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy miało charakter ryczałtowy, a z dokumentacji projektowej wynikało, że w tzw. górotworze poza gruzem i kamieniami mogły znajdować się tylko produkty ropopochodne.

  W trakcie wykonywania robót okazało się, że pod warstwą ziemi znajduje się pokryty betonowymi płytami mogilnik zawierający odpady niebezpieczne, które można było utylizować wyłącznie poprzez spalenie w wyspecjalizowanych spalarniach. Podwykonawca usunął trujące znalezisko ponosząc bardzo wysokie koszty i zażądał ich zwrotu solidarnie od Generalnego Wykonawcy oraz Gminy Miasta Gdańsk.

  Po wydaniu korzystnych dla mojego klienta wyroków przez sądy I i II instancji, Gmina Gdańsk (Generalny Wykonawca znajduje się w stanie upadłości likwidacyjnej) zarzuciła wyrokowi II instancji, m. in. brak podstaw do odpowiedzialności solidarnej na podstawie art. 6471 § 5 k.c., ze względu na brak akceptacji Podwykonawcy (zastrzeżenia do umowy oraz sprzeciw wyrażony na etapie podpisywania aneksu do umowy), brak podstaw do podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie art. 632 § 2 k.c. w ramach odpowiedzialności solidarnej oraz wadliwe zasądzenie odsetek ustawowych.

  Sąd Najwyższy tylko częściowo podzielił stanowisko Gminy Gdańsk, zmieniając datę wymagalności roszczenia i zasądzając odsetki od daty wydania wyroku przez Sąd I instancji. W pozostałym zakresie Sąd Najwyższy w całości uznał za zasadne roszczenia klienta, wskazując w szczególności, że zgoda Gminy na zawarcie umowy z Podwykonawcą miała charakter dorozumiany, a gwarancyjna odpowiedzialność Zamawiającego, wynikająca z art. 6471 § 5 k.c. obejmuje również podwyższone wynagrodzenie ryczałtowe, w sytuacji, gdy wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie robót groziło wykonawcy rażącą stratą.

Obsługa firm i klientów indywidualnych

 • Oferuję kompleksowe doradztwo prawne w pełnym zakresie działalności przedsiębiorstwa i obsługę Klientów indywidualnych.

  Reprezentuję Klientów w sporach sądowych i pozasądowych.

  Współpracuję z adwokatami specjalizującymi się w sprawach karnych, spadkowych, rodzinnych i opiekuńczych. Współpracuję również z doradcami podatkowymi, finansowymi oraz biegłymi rewidentami.

Formy rozliczania

 • Przy ustalaniu wynagrodzenia za świadczone usługi możliwe są, zgodnie z oczekiwaniami Klienta różne formy rozliczania, a w szczególności:

  rozliczenie ryczałtowe z określoną stawką godzinową lub miesięczną, rozliczenie według ustalonych stawek godzinowych, bądź mieszane (stawka godzinowa oraz wynagrodzenie prowizyjne, tzw. success fee).

Obszary działania

 • Szeroko pojęte prawo gospodarcze,
 • Prawo spółek, w tym rejestracja i przekształcanie spółek,
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Prawo podatkowe i celne,
 • Prawo administracyjne

Informacje kontaktowe

Formularz kontaktowy